Kajitsu no Keikoku

Show in Moscow in Russia for the kanon×kanon×kanon Euro Tour 2011, on November 4th 2011.

By JustKid91 on Youtube.

Go back